ALGEMENE VOORWAARDEN ARSLAN LIT ADVOCATEN

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Arslan Lit Immigration and Labor Lawyers is de handelsnaam van advocatenkantoor Arslan Lit Advocaten BV die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur.
2. Arslan Lit Advocaten B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV) waarbij ieder advocaat tevens via zijn eigen BV afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam kan zijn.
3. De aan Arslan Lit Advocaten BV gelieerde vennootschappen zijn:

Advocatenpraktijk Mr. E. Arslan B.V. – Advocatenpraktijk Mr. V. Arslan B.V. – Mr. B.D. Lit Advocatuur B.V.

4. De drie voornoemde vennootschappen hanteren Arslan Lit Advocaten, dan wel Arslan Lit Immigration and Labor Lawyers als handelsnamen.
5. Advocaat: de advocaat die de hierna bedoelde overeenkomst van opdracht aangaat.
6. Cliënt: de opdrachtgever tot het verrichten van diensten van juridische aard.

7. Overeenkomst: Overeenkomst van opdracht.
8. Toevoeging: de door de Raad van Rechtsbijstand gefinancierde rechtsbijstand.

 

Overeenkomst van opdracht

9. Alle opdrachten worden uitsluitend aangegaan met de advocaten BV waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is gesloten.
10. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard, indien schriftelijk door de advocaat aan de cliënt is bevestigd.

11. De werking van artikel 6:6 lid 2 BW artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, is uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt tevens wanneer de opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.
12. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Arslan Lit Advocaten.

13. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van de advocaat, maar ook ten behoeve van diens waarnemer en alle personen, betrokken bij een opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust, inclusief (vroegere) werknemers van het kantoor en/of de advocaat, met inbegrip van hun erfgenamen.

 

Tarieven

14. Cliënt is aan de advocaat voor de uitvoering van de opdracht een honorarium verschuldigd. De advocaat zal bij aanvang van de opdracht afspraken maken over het honorarium. De advocaat kan een basisuurtarief of een vast bedrag (‘fixed fee’) voor de uitvoering van de gehele opdracht met de cliënt afspreken. In het geval op basis van een uurtarief aan de cliënt wordt gedeclareerd, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, waarbij een minimum van 6 minuten per verrichting wordt gehanteerd. Daarnaast kan de advocaat andere kosten, zoals leges/verschotten, griffierechten, kantoorkosten (5 %), deurwaarderskosten, vertalingskosten en reiskosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.

15. De advocaat kan een voorschot op het honorarium van de opdrachtgever verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie.
16. De advocaat kan een voorschot op het honorarium van de cliënt verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie.
17. De afspraken met betrekking tot het honorarium worden schriftelijk door de advocaat aan de cliënt bevestigd. Het basisuurtarief kan jaarlijks worden geïndexeerd. Hiervan wordt de cliënt schriftelijk in kennis gesteld.

 

Gefinancierde rechtsbijstand

18. De advocaat zal bij aanvang van de opdracht met de cliënt beoordelen of de cliënt in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De advocaat zal, in het geval de cliënt daarvoor in aanmerking komt, gefinancierde rechtsbijstand, ook wel toevoeging genoemd, aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

19. Op het moment dat de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging aan de cliënt heeft verstrekt, zal de advocaat de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage bij de cliënt in rekening brengen. Cliënt is geen honorarium verschuldigd aan de advocaat. Naast de eigen bijdrage kan de advocaat griffierechten, vertaalkosten en overige niet (door de Raad voor Rechtsbijstand) te vergoeden kosten aan de cliënt in rekening brengen.

20. De advocaat zal na de beëindiging van de werkzaamheden een vergoeding bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen. De Raad voor Rechtsbijstand op grond van het financiële resultaat van de (rechts)zaak beoordelen of de cliënt alsnog in staat is zelf de kosten van de advocaat te betalen. Afhankelijk van het resultaat kan de toevoeging met terugwerkende kracht worden ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand. In het geval de toevoeging definitief wordt ingetrokken, wordt de cliënt met terugwerkende kracht het honorarium en eventuele andere kosten gedeclareerd overeenkomstig hetgeen in de artikelen 11 en 13 is bepaald.

21. De advocaat kan in overleg met de cliënt besluiten, ook al kom de cliënt wel in aanmerking voor een toevoeging, geen toevoeging voor de cliënt aan te vragen en op basis van een uurtarief of een fixed fee de opdracht uit te voeren. De advocaat zal dit altijd schriftelijk bevestigen aan de cliënt.

 

Betalingscondities

22. Betaling van declaraties van de advocaat dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
23. Bij overschrijving van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente ex art. 6:119 BW verschuldigd. De advocaat is gerechtigd de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen.

24. Op het moment dat de cliënt in verzuim is, is de advocaat gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, totdat alle openstaande declaraties zijn voldaan.
25. In het geval de advocaat genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten die samenhangen met de invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, voor rekening van de cliënt.

 

Derdengeldenrekening

26. Stichting Beheer Derdengelden Arslan Lit Advocaten is geregistreerd in het Handelsregister onder het Kamer van Koophandel nummer 81637969.
27. Gelden die de advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Arslan Lit Advocaten gevestigd te Amsterdam. 28. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de derdengelden en de daartoe beschikbare derdenrekening, wordt over de derdengelden als hier bedoeld, nimmer enige rente- en/of andere vergoeding aan de cliënt voldaan.

 

Beroepsaansprakelijkheid

29. Ieder van de advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.
30. Arslan Lit Advocaten B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV) waarbij ieder advocaat tevens via zijn eigen BV afzonderlijk voor eigen rekening en risico werkzaam kan zijn. Uitsluitend de advocaat waarmee
een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan kan aansprakelijk zijn. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval uitkeert.
31. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de advocaat beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium welke gemaximeerd wordt op een bedrag van € 50.000, -. 32. Iedere aanspraak jegens de advocaat vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft, bekend was of redelijkerwijs bekend diende te zijn met de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

33. De advocaat is gerechtigd de aan haar verleende opdrachten in voorkomende gevallen onder haar verantwoordelijkheid uit te laten voeren door derden, zoals financieel adviseurs, accountants, deurwaarders, koeriers en dergelijke. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor eventuele tekortkomingen van die derden is uitgesloten.

34. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de benodigde zorgvuldigheid betrachten. De advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De cliënt vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met, dan wel voortvloeien uit verrichte werkzaamheden voor de cliënt.

 

Informatieverstrekking door de cliënt

35. De cliënt zal alle, voor de uitvoering van de aan de advocaat verstrekte opdracht, benodigde gegevens en bescheiden tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen. 36. Op het moment dat de cliënt de benodigde gegevens niet tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aanlevert, is alle schade die voortvloeit uit de ontstane vertraging, zoals extra honorarium, voor rekening en risico van de cliënt.
37. De cliënt garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de advocaat ter beschikking gestelde gegevens.
38. Op verzoek van de cliënt zal de advocaat, na sluiting van het dossier, de door cliënt ter beschikking gestelde gegevens retourneren. De cliënt stemt er mee in dat de advocaat van de geretourneerde bescheiden fotokopieën in zijn dossier kan bewaren.

 

Archivering

39. Opdrachtgever geeft Arslan Lit uitdrukkelijk toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te (laten) bewaren.
40.Opdrachtgever stemt ermee in dat Arslan Lit digitaal (per mail of anderszins) met hem/haar en/of derden correspondeert, waaronder evenzeer wordt begrepen het digitaal verzenden van (proces)stukken/bijlagen. Arslan Lit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en/of omvang dan ook, als gevolg van storingen in de digitale verzending en/of de ontvangst van correspondentie, (proces)stukken en/of bijlagen.

41. De advocaat zal het dossier, na sluiting, gedurende vijf jaar archiveren.
42. Na afloop van de genoemde bewaartermijn is de advocaat gerechtigd het dossier te vernietigen, zonder cliënt daarvan nader in kennis te stellen.

 

Klachtenbehandeling

43. Arslan Lit Advocaten beschikt over een interne klachtenprocedure. Een eventuele klacht dient eerst schriftelijk te worden ingediend bij de desbetreffende advocaat.
44. Arslan Lit Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Dit houdt in dat u klachten over de dienstverlening of de hoogte van de declaratie kan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

45. Klachten kunnen ook bij de Deken van het arrondissement Amsterdam worden ingediend.

 

Toepasselijk recht

46. Op de rechtsverhouding tussen de cliënt en de advocaat is Nederlands recht van toepassing.
47. Uitsluitend de rechtbank te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst van opdracht tussen de cliënt en de advocaat.