Wat is grensoverschrijdende dienstverlening?

Werkgevers die in een EU-land zijn gevestigd, kunnen tijdelijk werknemers van buiten de EU (zogeheten derdelanders) in Nederland detacheren zonder dat hiervoor een tewerkstellingsvergunning (toestemming van het UWV) is vereist. Dit wordt grensoverschrijdende dienstverlening genoemd. Het is een uitvloeisel van de vrijheid van diensten die is verankerd in het EU verdrag. De gedachte hierachter is dat personen en dus ook ondernemingen binnen de EU zonder beperkingen over en weer diensten moeten mogen verlenen aan personen en ondernemingen in een van de andere EU-lidstaten.

Men denke aan een bedrijf elders in de EU die voor uw bedrijf hier in Nederland zijn derdelander werknemers (bijvoorbeeld Indiërs of Oekraïners) een machine komt installeren, of om onderhoud te verrichten op een eerder geleverde installatie. Ook is het onder omstandigheden toegestaan dat de elders in de EU gevestigde werkgever zijn derdelanders, als dienst, ter beschikking stelt om voor uw onderneming te werken (detachering werknemers). Hoewel het laatste is toegestaan moet men wel voorzichtig zijn omdat in her verleden gebleken is dat de inspectie van SZW hier vaak kritisch naar kijkt.

Voorwaarden grensoverschrijdende dienstverlening

Voor het tewerk mogen stellen van derdelanders op grond van de grensoverschrijdende dienstverlening moet aan de navolgende voorwaarden voldaan worden:

  • De werkgever/dienstverlener is buiten Nederland maar in een EU-land gevestigd, en is geen postbusonderneming;
  • De werknemer in het land van vestiging over een verblijfsvergunning beschikt om daar te mogen werken.
  • De werknemer moet in het EU-land van verblijf gelijksoortig werk verrichten.
  • De werkgever daadwerkelijk substantiële activiteiten verricht als bedoeld in artikel 6, derde lid, onderdeel a, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.
  • De werkzaamheden dienen ten minste twee dagen voor aanvang bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te worden genotificeerd .
  • De detachering mag niet langer dan 24 maanden duren.

Let er op dat de gedetacheerde werknemer moet genieten van de meest gunstige CAO voorwaarden. Als die in Nederland gunstiger zijn, dan moet dit ten goede komen van de werknemer ook al is hij nog in dienst van de buiten Nederlands gevestigde werkgever.

Indien aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan en indien de werknemer hier langer dan drie maanden tewerkgesteld zal worden, kan de werknemer in het bezit worden gesteld van een verblijfsvergunning met als doel grensoverschrijdende dienstverlening, die aangevraagd kan worden bij de IND.

Waarom grensoverschrijdende dienstverlening?

De laatste periode tekenen zich steeds groter wordende personeelstekorten af op de arbeidsmarkt. Voor hooggekwalificeerde en hoogbetaalde personeel zijn er al regelingen, zoals de kennismigrantenregeling en de EU Blue card die op het betrekkelijk eenvoudig maken om personeel vanuit het buitenland aan te trekken. Voor midden en lager kader personeel is men veelal aangewezen op de GVVA (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid) wat met name door de arbeidsmarkttoets (prioriteitsgenietend aanbod) en wervingsinspanningen een vaak ondoenlijke opgave blijkt te zijn. Personeel die op basis van grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland gedetacheerd wordt, is vrijgesteld van deze strenge en tijdrovende toets.

Ook kan tewerkstelling door middel van grensoverschrijdende dienstverlening ook op korte termijn gerealiseerd worden. Al twee dagen na aanmelding van de detachering bij de Arbeidsinspectie (postedworkers.nl), mag degene al aan de slag.

Let er wel op dat een detachering op basis van grensoverschrijdende dienstverlening maximaal 24 maanden mag duren en dus tijdelijk is.

Wat kan Arslan|Lit Advocaten betekenen?

Om te beginnen kan ons kantoor uw onderneming adviseren in het voortraject om met u van tevoren na te gaan of aan alle voorwaarden voldaan wordt. Ons kantoor kan verder zorgdragen voor tijdige notificaties bij het de Arbeidsinspectie voor de komst van de werknemers. Ons werk is niet alleen ontzorgen maar bovenal voorkomen dat uw bedrijf te maken krijgt met zeer kostbare bestuurlijke boetes. Doordat de  Arbeidsinspectie uitgaat van ketenaansprakelijkheid, kan het niet op juiste wijze detacheren in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening ook voor u boetes opleveren.

Verder kunnen wij u adviseren in alle arbeidsrechtelijke aangelegenheden die Hiermee gemoeid kunnen zijn.

Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Dit kan telefonisch, 020 223 2466, of per email, info@arslanlitadvocaten.nl. Wij helpen u graag! U kunt ons ook bereiken via onze social mediakanalen die u onderaan deze pagina kan vinden.