GVVA

Een werkgever die personen van buiten de EU voor arbeid in loondienst naar Nederland wil halen kan ervoor kiezen om dit bewerkstelligen door middel van de kennismigrantenregeling of via de Intra Corporate Transfer regeling (ICT), kan de zogeheten ‘gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid’ (GVVA / arbeid in loondienst) aanvragen. Dit is een combinatie van een verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning.

De werkgever vraagt voor de werknemer bij de IND de verblijfsvergunning op grond van arbeid in loondienst aan. De IND zal vervolgens advies inwinnen bij het UWV. Alleen bij een positief advies zal de IND de aanvraag om de GVVA (arbeid in loondienst) inwilligen.

Het UWV past bij zijn advisering de arbeidsmarkttoets toe. Dit houdt in dat het UWV beoordeelt of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen om op de lokale arbeidsmarkt geschikt personeel te vinden. Hiervan in ten minste sprake als de wervingsactiviteiten gespreid hebben plaatsgevonden over een periode van drie maanden in verschillende media en er ten minste een vacaturemelding heeft uitgestaan bij het UWV voor vijf weken. Als hieraan wordt voldaan, maar in Nederland sprake is van aanwezig prioriteitgenietend aanbod (= NL/EU ingezetenen die voor de functie in aanmerking zouden kunnen komen), dan zal het UWV alsnog negatief adviseren. Met andere woorden, indien er op de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt voor de functie geschikte werkzoekenden aanwezig zijn, ongeacht of zij gesolliciteerd hebben, zal de aanvraag alsnog worden afgewezen.

Een aantal categorieën werknemers is onder voorwaarden uitgezonderd van de arbeidsmarkttoets:

  • Personeel dat wordt overgebracht met het oog op monteren en repareren van door buitenlandse bedrijven geleverde apparatuur;
  • Topsporters die deelnemen aan de hoogste competitieafdeling van de desbetreffende tak van sport;
  • Geestelijke bedienaren en voorgangers;
  • Docenten in het internationaal onderwijs;
  • Musici en artiesten;
  • Arbeid van bijkomende aard van studenten die hier een verblijfsvergunning als student hebben;
  • Sleutelpersoneel van non-profit organisaties;
  • Intra corporate transferees (sleutelpersoneel, trainees, specialisten);
  • Personeel dat wordt overgebracht met het oog op inspectie en opleiding in verband met levering van goederen aan een buitenlandse onderneming;
  • Personeel dat wordt overgebracht ten behoeve van het starten, wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten van kleinere bedrijven.

Tewerkstellingsvergunning/TWV

Een tewerkstellingsvergunning /TWV moet worden aangevraagd voor personen die hier al op zijn op grond van een verblijfsvergunning die hun geen onbeperkte toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Voor personen die al rechtmatig in Nederland verblijven en hun verblijfsvergunning willen wijzigen naar arbeid in loondienst, of aan personen die al een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst hebben maar van werkgever willen veranderen moet een tewerkstellingsvergunning/TWV worden aangevraagd. Het UWV zal in deze gevallen de eerdergenoemde arbeidsmarkttoets toepassen, waarbij er gekeken wordt naar aanwezige prioriteitgenietend aanbod.

Ook voor studenten die voor 16 uur per week willen werken moet een TWV worden aangevraagd. Daarvoor zal geen arbeidsmarkttoets plaatsvinden.

Iemand die 5 jaar verblijf heeft gehad op grond van een vergunning waarmee hij/zij in Nederland heeft mogen werken als zelfstandige of in loondienst is na die 5 jaar vrij op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat de betreffende zonder tewerkstellingsvergunning te werk gesteld mag worden. Indien nodig kan een wijziging van het verblijfsdoel naar ‘arbeid in loondienst’ aangevraagd worden. De persoon is daarmee in feite vrij om voor iedere werkgever te werken zonder voorafgaande toestemming of voorwaarden.

Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Dit kan telefonisch, 020 223 2466, of per email, info@arslanlitadvocaten.nl. Wij helpen u graag! U kunt ons ook bereiken via onze social mediakanalen die u onderaan deze pagina kan vinden.