Wat is de regeling internationaal handelsverkeer?

Met de regeling Internationaal handelsverkeer wordt beoogd het internationale bedrijfsleven de mogelijkheid te bieden om flexibel buitenlandse arbeidskrachten tijdelijk naar Nederland te laten komen voor het verrichten van werkzaamheden. Van groot belang is dat de werkzaamheden geen concurrentie opleveren met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers die getraind worden in het werken met nieuwe machines of het geven van trainingen aan werknemers van een klant in het buitenland van het Nederlandse bedrijf.

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de Regeling Internationaal handelsverkeer, moeten eerst bij het UWV een verzoek indienen om toelating van een traject met bijbehorende werkzaamheden. Het UWV toetst of het traject voldoet aan de criteria zoals neergelegd het Besluit Uitvoering Wet Arbeid Vreemdelingen. Wanneer een traject is toegelaten, dan hoeft de werkgever geen tewerkstellingsvergunning (TWV) meer aan te vragen voor buitenlandse werknemers die bij het traject betrokken zijn. De werkgever kan volstaan met het aanmelden van de werknemers bij het UWV.

Voor werknemers die langer dan 3 maanden naar Nederland komen voor hun werk, moeten een verblijfsvergunning aanvragen. De IND kan op grond van de Regeling internationaal handelsverkeer een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd verlenen onder de beperking ‘arbeid in loondienst’, als is aangetoond dat het traject van de werkgever is toegelaten tot de regeling en de werkgever de werknemer heeft aangemeld bij het UWV. De verblijfsvergunning kan voor ten hoogste 1 jaar worden verleend en verlengd.

Voorwaarden

Om voor de Regeling internationaal handelsverkeer in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een zogeheten traject in het kader van internationale handel, diensten en samenwerking. Een traject moet gezien worden als een in tijd afgebakend kader waarbinnen de activiteiten waarvoor de personen naar Nederland komen, plaatsvinden. Bij de beoordeling voor toelating van het traject wegen onder andere mee: de aard van het traject, de aard van de werkzaamheden, de duur van het traject, de waarde van de te leveren of geleverde goederen en diensten en de waarde van het traject. Het kan hierbij onder meer gaan om een (samenwerkings)project, een samenwerkingsverband, een overeenkomst voor levering van goederen of diensten of een training zijn. Ook de directeur-grootaandeelhouder die naar Nederland komt voor bedrijfsactiviteiten in verband met zijn onderneming in Nederland zal onder de regeling kunnen vallen.

De werkzaamheden die binnen een traject worden verricht, kunnen van uiteenlopende aard zijn. De vrijstellingen die voor het internationale handelsverkeer in het huidige Besluit Uitvoering Wet Arbeid Vreemdelingen zijn geregeld, zijn in ieder geval werkzaamheden die binnen de regeling vallen, zolang deze in het kader van een traject plaatsvinden. Dus het volgen van trainingen of van een opleiding, het voeren van besprekingen of het onderhouden van contacten zijn werkzaamheden die onder de Regeling internationaal handelsverkeer kunnen vallen. Ook werkzaamheden met betrekking tot inspecties, controles en certificeringen kunnen onder de werking van Regeling internationaal handelsverkeer vallen.

Werkzaamheden waarvoor een tewerkstellingsvergunning zou moeten worden verkregen, kunnen in ieder geval aangemerkt worden als niet concurrerend. Omdat het om handelscontacten gaat, moet het in ieder geval gaan om trajecten waar commerciële ondernemingen bij betrokken zijn.

Voordelen van de regeling internationaal handelsverkeer

Interessant is dat de werkgever met regeling internationaal handelsverkeer keuzeruimte wordt gegeven. Wanneer een werknemer buiten de reikwijdte van de ICT-richtlijn valt, maar er wel sprake is van overplaatsing binnen een onderneming, bestaat de nieuwe regeling naast de reeds bestaande regelingen zodat werkgevers zelf de keuze kunnen maken van welke procedure zij gebruik willen maken. Ook komt het voor dat van de kennismigrantenregeling geen gebruik gemaakt kan worden omdat of de werkgever geen erkend referent is of omdat de werknemer niet aan de salariseisen kan voldoen. In voorkomende gevallen kan de regeling internationaal handelsverkeer uitkomst bieden.

Deze regeling heeft naast de bestaande regelingen toegevoegde waarde omdat het zowel zekerheid als flexibiliteit biedt: zekerheid ten aanzien van het traject ‑dat wordt immers goedgekeurd door UWV‑ en tegelijkertijd flexibiliteit voor individuele arbeidskrachten omdat zij pas gemeld hoeven te worden zodra bekend is dat zij naar Nederland komen.

Na aanmelding en goedkeuring van het betreffende traject, inclusief bijbehorende werkzaamheden, hoeft geen tewerkstellingsvergunning meer te worden aangevraagd voor het laten werken van personen maar voldoet een melding bij UWV.

De werkgever kan het traject voor een termijn van drie jaar aanmelden. Als het traject na drie jaar nog voortduurt, kan opnieuw een aanvraag voor een traject van drie jaar gedaan worden. Voor de beslissing op een wijziging geldt eveneens een beslistermijn van vijf weken.

Wat kan Arslan|Lit voor u betekenen?

Om te beginnen kan ons kantoor uw onderneming begeleiden bij de aanvraag om een traject toegelaten te krijgen tot de regeling internationaal handelsverkeer. Wij hebben al meerdere bedrijven hierbij succesvol bijgestaan. Na toelating kunnen wij de verblijfsaanvragen van uw werknemers en hun gezinsleden voor onze rekening nemen. Of als het om korte bezoeken gaat, dan kan ons kantoor zorgen voor tijdige notificaties bij het UWV voor de komst van de werknemers. Bovendien kunnen wij u bijstaan en adviseren in alle arbeidsrechtelijke kwesties rondom het te werkstellen van buitenlands personeel.

Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Dit kan telefonisch, 020 223 2466, of per email, info@arslanlitadvocaten.nl. Wij helpen u graag! U kunt ons ook bereiken via onze social mediakanalen die u onderaan deze pagina kan vinden.