Wet Arbeid Vreemdelingen / Arbeidsinspectie

De Wet Arbeid Vreemdelingen (ook wel de WAV genoemd) schrijft voor dat het voor een werkgever verboden is een vreemdeling tewerk te stellen zonder dat er voor de werknemer een tewerkstellingsvergunning is afgegeven of dat hij/zij beschikt over een verblijfsvergunning die toestemming geeft om te mogen werken.

Het enkele feit dat de vreemdeling een verblijfsvergunning heeft is onvoldoende om te mogen aannemen dat hij/zij ook mag werken. De verblijfsvergunning moet hem of haar explicite toestemming geven te mogen werken. Dit is meestal te herkennen aan de volgende aantekening op het verblijfspasje: arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist. Staat dit er niet, of heeft de vreemdeling een verblijfsvergunning van een ander Europees land, dan is de kans groot dat u zich blootstelt aan een WAV boete. Er hoeft overigens niet altijd sprake te zijn van een loondienst situatie om een WAV boete opgelegd te krijgen. Let er wel op dat ook niet betaald werk zoals voor stages of vrijwilligerswerk door de NLA een boete egel indien de werkgever en/of de vreemdeling daarvoor geen toestemming heeft.

Een WAV boete (overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen = WAV) is dat kan worden opgelegd voor het illegaal tewerkstellen van een vreemdeling. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) is de instantie die belast is met de handhaving van de WAV (maar ook andere wetgeving zoals de Wet Minimumloon en Arbeidstijdenwet).

WAV Boete

De hoogte van de WAV boete voor illegale tewerkstelling is op dit moment €8.000 voor werkgevers in uitoefening van beroep of bedrijf en €4.000 voor particuliere werkgevers. Dit kan oplopen tot respectievelijk €12.000 en €6.000  als er bijvoorbeeld sprake is van herhaling.

Er wordt per overtreding beboet. Per illegaal tewerkgestelde vreemdeling kan een boete van €8000 worden opgelegd. Bij meerdere werknemers kan de boete al snel fors oplopen.

Als een werkgever een WAV boete krijgt opgelegd, kan hij daarnaast ook voor een periode van vijf jaar worden geweerd als erkend referent voor de kennismigrantenregeling. Is de werkgever al toegelaten als erkend referent, dan kan een WAV boete mogelijk tot gevolg hebben dat de werkgever deze status verliest. Ook zal het moeilijker worden voor een toekomstige werknemer een tewerkstellingsvergunning (ook wel GVVA) te verkrijgen.

Een opgelegde boete zal verder worden gepubliceerd in landelijke dagbladen. Relaties en partners kunnen daardoor op de hoogte raken van een opgelegde WAV boete.

Ketenaansprakelijkheid

Bij handhaving van de WAV wordt uitgegaan van de zogeheten ketenaansprakelijkheid. Ketenaansprakelijk betekent dat iedere schakel in een keten (opdrachtgever-aannemer- onderaannemer-‘onder-onderaannemer) volledig aansprakelijk is voor een gebleken illegale tewerkstelling. Een gebleken illegaal tewerkgestelde vreemdeling van een onderaannemer zal de onderaannemer, de aannemer en ook de opdrachtgever van de aannemer voor €8000 beboet worden (in dit voorbeeld dus 3 x €8000). Ook voldoet de opdrachtgever aan diens verplichtingen op grond van de WAV, zal een overtreding van een onderaannemer hem ook treffen als de opdrachtgever niet kan aantonen dat hij zelf niet alles heeft gedaan om dit bij de onderaannemer te voorkomen

Wat kan Arslan|Lit voor u doen?

Wij kunnen u op verschillende manieren van dienst zijn.

  • Verkrijgen van de juiste verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning: Als u overweegt om buitenlandse werknemers in dienst te nemen, dan kunnen wij voor kijken welke mogelijkheden hiervoor zijn. Voor de hoger betaalde krachten wordt veelal de kennismigrantenregeling of de Blue card gebruikt. Voor vakkrachten of midden tot lagerkader personeel wordt vaak gebruik gemaakt van de GVVA of van Grensoverschrijdende dienstverlening.
  • Boete aanvechten: Als u controle heeft gehad van de Arbeidsinspectie, of loopt er een onderzoek, dan kan Arslan|Lit een eventueel op te leggen boete aanvechten. Gelukkig zijn er de nodige matigingsgronden die voor een aanzienlijke beperking van de boete kunnen zorgen. Ook kan het voorkomen dat of ten onrechte illegale tewerkstelling wordt tegengeworpen, of dat de Arbeidsinspectie dit niet kan bewijzen.
  • Compliance: Voorkomen is beter dan genezen! Arslan|Lit kan u helpen om erop toe te zien dat u de WAV naleeft. Veel van onze cliënten lopen helaas met de beste bedoelingen vaak tegen WAV boetes op. Soms omdat men de regel niet kent, maar ook vaak omdat (onder)aannemers de WAV hebben overtreden (ketenaansprakelijkheid). Wij kunnen samen met u en uw partners de verblijfssituatie van buitenlandse werknemers tegen het licht houden om te bezien of zij mogen werken en onder welke voorwaarden.

Heeft u te maken met een boete van de arbeidsinspectie en wilt u hiertegen bezwaar aantekenen, of wilt u weten hoe u een dergelijke boete kan voorkomen, neem dan contact op met een van onze advocaten, telefoon (020-2232466) of e-mail (info@arslanlitadvocaten.nl). Wij helpen u graag!