Een WAV boete (overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen = WAV) is een boete van de arbeidsinspectie dat kan worden gegeven voor het illegaal tewerkstellen van een vreemdeling. Deze kan worden opgelegd door de arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de werkgever indien de werknemer geen toegang tot de arbeidsmarkt heeft of niet beschikt over een tewerkstellingsvergunning.

Illegale tewerkstelling betekent het te werkstellen van een vreemdeling die niet beschikt over een verblijfsstatus die hem of haar toestemming geeft om hier arbeid (in loondienst) te verrichten. Het enkele feit dat de vreemdeling een verblijfsvergunning heeft is onvoldoende. De verblijfsvergunning moet hem of haar explicite toestemming geven te mogen werken. Dit is meestal te herkennen aan de volgende aantekening op het verblijfspasje: arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist. Staat dit er niet, of heeft de vreemdeling een verblijfsvergunning van een ander Europees land, dan is de kans groot dat u zich blootstelt aan een WAV boete.

Er hoeft overigens niet altijd sprake te zijn van een loondienst situatie om een WAV boete opgelegd te krijgen. Ook voor stages of vrijwilligerswerk kan de inspectie van SZW een boete opleggen indien de werkgever en/of de vreemdeling daarvoor geen toestemming heeft.

Gevolgen boete

De hoogte van de WAV boete voor illegale tewerkstelling is op dit moment €8.000 voor werkgevers in uitoefening van beroep of bedrijf en €4.000 voor particuliere werkgevers. Dit kan oplopen tot respectievelijk €12.000 en €6.000 per overtreding als er bijvoorbeeld sprake is van recidive.

Belangrijk om te weten is dat het SZW uitgaat van de zogeheten ketenaansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat als een onderaannemer illegaal mensen in dienst heeft, de hoofdaannemer ook voor het volle bedrag kan worden beboet indien het niet al het mogelijke heeft gedaan om de illegale tewerkstelling te voorkomen.

Indien een werkgever een WAV boete krijgt opgelegd, kan hij tevens voor een periode van vijf jaar worden geweerd als erkend referent voor de kennismigrantenregeling. Is de werkgever al toegelaten als erkend referent, dan kan een WAV boete mogelijk tot gevolg hebben dat de werkgever deze status verliest. Ook zal het moeilijker worden voor een werkgever om een kok onder de regeling Aziatische horeca naar Nederland te halen. In Amsterdam kunnen Horeca ondernemers zelfs hun horeca vergunning verliezen na een boete van de arbeidsinspectie.

De Raad van State heeft bepaald dat de opgelegde WAV boete in verhouding moet staan tot de overtreding. Het is daarom onder omstandigheden mogelijk een boete van de arbeidsinspectie te matigen met 75%. Omstandigheden die onder meer hierbij een rol kunnen spelen is de mate van verwijtbaarheid van de werkgever, de vraag of er al dan niet sprake is van onderbetaling en of er sprake is van incidenteel arbeid (zeer kort van duur. De rechtspraak hierover is zeer casuïstisch en er wordt van geval tot geval geoordeeld. Duidelijk is wel dat in veel gevallen een WAV boete uiteindelijk gematigd wordt als de juiste matigende feiten en omstandigheden zijn aangedragen. Het loont daarom tijdig op te komen tegen een voorgenomen WA boete.

Heeft u te maken met een boete van de arbeidsinspectie en wilt u hiertegen bezwaar aantekenen, of wilt u weten hoe u een dergelijke boete kan voorkomen, neem dan contact op met een van onze advocaten, telefoon (020-6161487) of e-mail (info@altadvocaten.nl).