Verblijf als zelfstandig ondernemer

Bij toelating als zelfstandig ondernemer geldt het uitgangspunt dat een wezenlijk Nederlands belang moet zijn gediend. Voor beantwoording van deze vraag, zal in veel gevallen het oordeel van verschillende ministeries van belang zijn.

Indien het gaat om het zelfstandig uitoefenen van een beroep of ondernemersactiviteit zal advies worden gevraagd bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Met behulp van een puntensysteem wordt beoordeeld of er sprake is van zo’n wezenlijk Nederlands belang. Punten worden gegeven voor drie onderdelen:

  • Persoonlijke achtergrond van de ondernemer: genoten opleiding(en), de economische positie en activiteiten tot nu toe, en de ervaring met Nederland en de Nederlandse economie.
  • Het ondernemingsplan; de onderbouwing van de ideeën en plannen, organisatievorm, productie/dienst, marktpotentie en financieringsplan.
  • Toegevoegde waarde; de met de economische activiteit te leveren bijdrage aan ons land in de vorm van innovatie (in product, proces, markt en activiteit), arbeidscreatie en investeringen.

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning moet de zelfstandig ondernemer voor ieder onderdeel ten minste 30 punten behalen, dus in totaal minstens 90 punten. Per onderdeel kunnen maximaal 100 punten worden behaald. Of als de ondernemer voor de onderdelen A en B ieder 45 punten behaalt en hij/zij is hoogopgeleid (WO of HBO), dan wordt er niet meer gekeken zal worden naar de laatste categorie.

Er zijn uitzonderingen op de toepassing van het puntensysteem:

  • Voor EU langdurig ingezetenen zal er geen advies ingewonnen worden bij RVO om aanmerking te kunnen komen voor verblijf als zelfstandig ondernemer. De aanvrager moet aannemelijk maken dat met de voorgenomen bedrijfsactiviteit voldoende inkomsten worden gegenereerd om zichzelf van levensonderhoud te kunnen voorzien. Voldoende inkomsten betekent een brutowinst dat ten minste gelijk is aan het minimumloon.
  • Amerikaanse en Japanse ondernemers worden ook niet beoordeeld aan de hand van dit puntenstelsel. Voor deze groep is het voldoende als men €4500 stort op een ondernemersrekening. Meer hierover op de pagina’s van de Japanse en Amerikaanse
  • Turkse ondernemers vallen onder het zogeheten Associatie Akkoord en vallen ook buiten de reikwijdte van het puntensysteem.

Is de aanvrager een artiest (kunstenaar, muzikant) dan zal door de IND advies bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden gevraagd of met de toelating van de vreemdeling een Nederlands cultureel belang is gediend.

Indien u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Dit kan telefonisch, 020 223 2466, of per email, info@arslanlitadvocaten.nl. Wij helpen u graag! U kunt ons ook bereiken via onze social mediakanalen die u onderaan deze pagina kan vinden.