İş hukuku

İş hukuku, işveren ile işçi arasındaki ilişkiyi düzenler. Temel ilke, işveren ve çalışanın her türlü konuda kendilerinin sözleşme yapabilmesidir. Bununla birlikte, yasa aynı zamanda, genellikle çalışanın korunması için bir iş sözleşmesinde değiştirilemeyecek kuralları da kapsar.

İş sözleşmesinin hazırlanması

İşveren ve çalışan bir konuda anlaşamazlarsa genel yasal kurallar uygulanır. İşveren ve çalışan, üzerinde anlaşmaya varılan her ne olursa olsun, belirlenmiş yasal kurallardan sapamaz. Örneğin, deneme süresi [uzunluğu], rekabet yasağı, toplu işten çıkarma, iş sözleşmesinin feshedilme şekli hakkında yasal kurallar vardır.

Geçiş ücreti

1 Temmuz 2015 tarihinde, Hollanda iş kanununda bir dizi önemli değişiklik yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi, iş sözleşmesinin feshedilme şekli ve iş sözleşmesinin 2 yıldan uzun sürmesi durumunda işveren tarafından geçiş ücretinin ödenmesi ile ilgilidir. Geçiş ödemesi, sözde Kanton Yargıçları formülü temelinde hesaplanan kıdem tazminatının yerini almıştır. Geçiş ödemesi, diğer şeylerin yanı sıra, alınan son brüt maaşa ve toplam çalışma saatlerine bağlıdır.

İşveren ve çalışan arasındaki çatışmalar

İşveren ve işçi arasındaki uyuşmazlıklarda özellikle iş hukukunda avukatın tarafların birbirlerinden tam olarak ne istedikleri konusunda netlik kazanması her zaman önemlidir. Bunun netlik kazanması ile beraber, iş hukuku çerçevesinde en iyi çözümün ne olduğu belirlenebilir.